Všeobecné obchodní podmínky

VŚEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – reklamní služby RS/03/17

I. Úvodní ustanovení

1.1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „podmínky“) se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností P.F. art, spol. s r.o., se sídlem Gromešova 769/4, 621 00 Brno, IČ: 46905375 (dále jen „zhotovitel“) a druhými stranami (dále jen „objednatel“) na základě objednávky nebo smlouvy o dílo, jejímž předmětem je poskytování reklamních služeb.
1.2. Tyto podmínky se nepoužijí na právní vztahy mezi zhotovitelem a jinou osobou uzavřené na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu zhotovitele upravené všeobecnými obchodními podmínkami – e-shop č. ES/01/17.
1.3. Veškeré obchodní vztahy upravené na základě těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění. Tyto podmínky jsou základními podmínkami poskytování reklamních výrobků, zboží a poskytování služeb reklamního charakteru zhotovitele jako, projekty nástěnných plánů měst, nástěnných plánů krajů, skládaných map měst a krajů, virtuálních prohlídek, atlasu školství, projektů pro školy, dárkových předmětů aj. a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Vyloučit tyto podmínky lze pouze tak, že podmínky objednatele budou přiloženy ke smlouvě či objednávce a písemně potvrzeny statutárním zástupcem zhotovitele.

II. Vznik smluvního vztahu

2.1. Smluvní vztah je platný a účinný podpisem smlouvy o dílo oběma smluvními stranami nebo přijetím závazné objednávky zhotovitelem, pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak. Objednávku je nutno doručit zhotoviteli na vzoru poskytovaném zhotovitelem. Doručená objednávka je závazná. Řádně vyplněná a doručená objednávka je přijata podpisem osoby oprávněné jednat za zhotovitele.
2.2. Objednatel je oprávněn od objednávky nebo smlouvy o dílo odstoupit ve lhůtě 7 dnů od podání objednávky, resp. podpisu smlouvy o dílo, a to i bez uvedení důvodu, odstoupení je objednatel povinen doručit zhotoviteli v písemné formě. V případě, že objednatel požaduje zrušení objednávky nebo smlouvy o dílo po uplynutí 7 dnů od podání objednávky, resp. podpisu smlouvy o dílo, je tak oprávněn z důvodů stanovených zákonem, přičemž současně je povinen učinit zrušení písemnou formou a doručit je zhotoviteli. Zároveň je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli storno poplatek (manipulační poplatek za zpracování a evidenci objednávky, resp. smlouvy o dílo) ve výši 50 % z celkové hodnoty díla uvedené v objednávce nebo smlouvě o dílo (bez DPH). Storno poplatek je splatný 3. den po jeho vyúčtování zhotovitelem. Zaplacení storno poplatku nemá vliv na nárok zhotovitele na náhradu škody.
2.3. Zhotovitel má právo nepřijmout objednávku či smlouvu o dílo objednatele, pokud je objednatel v prodlení s úhradou ceny za předchozí dodávky zboží či poskytnuté služby. Dále má zhotovitel právo v případě opakovaného prodlení objednatele s úhradou ceny dodávky zboží či poskytnutých služeb, pozastavit veškeré dodávky zboží a poskytování služeb objednateli, a to až do vyrovnání veškerých závazků objednatele vůči zhotoviteli a zhotovitel v takovém případě není v prodlení.
2.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen údaje při sjednávání kupní smlouvy uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o změně ve svých osobních údajích.
2.5. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, resp. název, adresa bydliště, popř. provozovny nebo sídla či jiná korespondenční adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, popřípadě dalších osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. O ochraně osobních údajů dále pojednává čl. VII. těchto podmínek.
2.6. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje nutné k podání objednávky nebo sjednání smlouvy o dílo uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o změně ve svých osobních údajích.
2.7. Objednatel podáním objednávky nebo podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

III. Práva a povinnosti objednatele

3.1. Objednatel je povinen předat podklady pro zpracování předmětu objednávky či smlouvy o dílo zhotoviteli při sjednání objednávky nebo smlouvy o dílo, nejpozději však do 14 dnů od jejího podpisu, pokud není písemně v objednávce či smlouvě o dílo stanoveno jinak.
3.2. Objednatel má nárok na provedení dvou korektur v návrhu prezentace vyhotovené zhotovitelem. Provedení dalších změn a korektur podléhá zpoplatnění podle aktuálního ceníku zhotovitele.
3.3. V případě, že je předmět plnění z objednávky nebo smlouvy o dílo doručován k rukám objednatele, je objednatel povinen tento předmět objednávky či smlouvy o dílo od zhotovitele převzít. V případě odmítnutí převzetí předmětu objednávky či smlouvy o dílo trvá povinnost objednatele zaplatit kupní cenu, smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další případné náklady.
3.4. Objednatel může uhradit cenu sjednanou v objednávce či smlouvě o dílo buď proforma-fakturou vystavenou na 100 % z hodnoty předmětu objednávky či smlouvy o dílo (základ daně + DPH), kdy mu bude daňový doklad vystaven zhotovitelem do 14 dnů po úhradě proforma-faktury, nebo bude zhotovitelem vystaven daňový doklad na předmět objednávky či smlouvy o dílo do 14 dnů po realizaci předmětu objednávky nebo smlouvy o dílo zhotovitelem, pokud není písemně stanoveno v objednávce či smlouvě o dílo jinak. Splatnost daňového dokladu je sjednána na 14 dnů ode dne vystavení.
3.5. Ustanovení tohoto článku se nepoužijí na právní vztahy podle článku V. těchto podmínek.

IV. Práva a povinnosti zhotovitele

4.1. V případě, že objednatel nedodá zhotoviteli podklady pro zpracování předmětu objednávky či smlouvy o dílo podle čl. III. odst. 3.1. těchto podmínek do termínu sjednaného v objednávce nebo smlouvě o dílo, je zhotovitel oprávněn od této objednávky či smlouvy o dílo odstoupit a objednatel je v takovém případě povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny díla uvedené v objednávce či smlouvě o dílo (bez DPH). Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů od vyúčtování zhotovitelem. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok zhotovitele na náhradu škody.
4.2. V případě nekvalitní předlohy nebo nečitelného textu v podkladech podle čl. III. odst. 3.1. těchto podmínek si zhotovitel vyhrazuje právo provést vlastní úpravy dodaných podkladů.
4.3. Návrh prezentace zasílá zhotovitel ke korektuře dle volby objednatele v objednávce či smlouvě o dílo buď jako datový soubor (barevný náhled) na e-mailovou adresu nebo poštou (černobílý či barevný náhled) na korespondenční adresu uvedenou v objednávce či smlouvě o dílo.
4.4. Nedodá-li objednatel do 7 dnů či jiného termínu písemně sjednaného v objednávce či smlouvě o dílo zhotoviteli vyjádření k zaslanému návrhu prezentace, je zhotovitel oprávněn považovat návrh prezentace za schválený. Lhůta 7 dnů k vyjádření platí i pro každý další návrh prezentace po provedené korektuře zaslaný zhotovitelem objednateli.
4.5. Případná nepřesnost v mapovém podkladu není důvodem k reklamaci správně zpracované prezentace objednatele.
4.6. Zhotovitel je oprávněn změnit termín provedení předmětu uzavřené objednávky nebo smlouvy o dílo. O této změně je povinen objednatel informovat bez zbytečného odkladu.
4.7. Zhotovitel je povinen zajistit distribuci díla na sjednaná místa, a to ve sjednaném nákladu a za podmínek uvedených písemně v objednávce nebo ve smlouvě o dílo; odesláním díla na sjednaná místa je tato povinnost zhotovitel zcela splněna.
4.8. Ustanovení tohoto článku se nepoužijí na právní vztahy podle článku V. těchto podmínek.

V. Virtuální prohlídka

5.1. Ustanovení tohoto článku se použijí výlučně na objednávky a smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, jejichž předmětem je zhotovení virtuální prohlídky interiéru provozovny zhotovitele a její umístění v rámci služby Google Street View (dále také jako „virtuální prohlídka“) poskytované společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále také jako „Google Inc.“).
5.2. Zhotovitel je povinen provést zpracování fotomateriálu nezbytného k vytvoření virtuální prohlídky (dále také jako „fotomateriál“) v místě provozovny objednatele, a to v termínu sjednaném v objednávce nebo smlouvě o dílo.
5.3. Zhotovitel je oprávněn provést změnu sjednaného termínu zpracování fotomateriálu. O této změně je povinen objednatele informovat bez zbytečného odkladu a současně je povinen bezodkladně sjednat s objednatelem nový termín realizace.
5.4. Objednatel je povinen zpřístupnit zhotoviteli prostory provozovny nutné pro zpracování fotomateriálu, a to v termínu sjednaném v objednávce nebo smlouvě o dílo, resp. v dodatečně sjednaném termínu podle čl. V. odst. 5.3. těchto podmínek, a dále je povinen poskytnout zhotoviteli při zpracování fotomateriálu přiměřenou součinnost.
5.5. V případě, že objednatel neumožní zpracovateli přístup do prostorů potřebných pro vytvoření fotomateriálu nezbytného k virtuální prohlídce v termínu sjednaném v objednávce nebo smlouvě o dílo, resp. v dodatečně sjednaném termínu podle ust. čl. V. odst. 6.3. těchto podmínek, je zhotovitel oprávněn od této objednávky či smlouvy o dílo odstoupit a objednatel je v takovém případě povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny díla uvedené v objednávce či smlouvě o dílo (bez DPH). Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů od vyúčtování zhotovitelem. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok zhotovitele na náhradu škody.
5.6. Objednatel uhradí cenu sjednanou v objednávce či smlouvě o dílo na základě proforma-faktury vystavené na 100 % z hodnoty předmětu objednávky či smlouvy o dílo (základ daně + DPH). Splatnost proforma-faktury je sjednána na 14 dnů ode dne vystavení.
5.7. Zhotovitel je povinen vyhotovit z pořízeného fotomateriálu prezentaci interiéru objednatele (dále také jako „prezentace interiéru“) a sjednaný počet fotografií interiéru.
5.8. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů od uhrazení proforma-faktury objednatelem v plné výši umístit prezentaci interiéru objednatele na službu Google Street View. O tomto je zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů, informovat objednatele prostřednictvím emailu, ke kterému připojí HTML odkaz s přístupem k vyhotovené prezentaci interiéru.
5.9. Zhotovitel je povinen zpřístupnit objednateli sjednaný počet fotografií interiéru prostřednictvím online úložiště. Zhotovitel zašle HTML odkaz k online úložišti prostřednictvím emailu podle čl. V. odst. 5.8. těchto podmínek.
5.10. Objednatel bere na vědomí, že umístění prezentace interiéru podle čl. V. odst. 5.8. těchto podmínek je podmíněno založením profilu objednatele na službě Google Moje Firma (dále také jako „Google Moje Firma“) poskytované společností Google Inc.
5.11. V případě, že bylo mezi mezi zhotovitelem a objednatelem sjednáno, že objednatel disponuje profilem na službě Google Moje Firma, je objednatel povinen v objednávce nebo smlouvě o dílo uvést uživatelské jméno, pod kterým je jeho profil umístěn na službě Google Moje Firma, pokud se neshoduje s názvem nebo jménem objednatele uvedeným v objednávce nebo smlouvě o dílo, popř. další nutné přístupové údaje. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla a neodpovídá za vzniklou škodu v případě, že objednatel v objednávce nebo smlouvě o dílo neuvedl uživatelské jméno, pod kterými je jeho profil na službě Google Moje Firma umístěn, popř. další nutné přístupové údaje, nebo tyto údaje uvedl nesprávně.
5.12. V případě, že bylo mezi zhotovitelem a objednatelem sjednáno, že objednatel nedisponuje profilem na službě Google Moje Firma, zhotovitel za tímto účelem profil objednatele založí. Objednatel uzavřením objednávky nebo smlouvy o dílo se zhotovitelem uděluje zhotoviteli výslovně svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů (jméno nebo název objednatele, kategorie podnikání, adresa, kontaktní telefony, webová adresa a email) uvedených v objednávce nebo smlouvě o dílo a jejich zveřejněním za účelem založení profilu objednatele na službě Google Moje Firma. Zhotovitel je povinen zpřístupnit objednateli přístupové údaje k založenému profilu na službě Google Moje Firma, a to nejpozději k okamžiku odeslání emailu podle ustanovení 5.8. těchto podmínek.
5.13. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla a neodpovídá za vzniklou škodu v případě, že profil objednatele na službě Google Moje Firma podle čl. V. odst. 5.11. a 5.12. těchto podmínek vykazuje jakoukoli vadu vylučující umístění prezentace interiéru podle čl. V. odst. 5.8. těchto podmínek na Google Street View.
5.14. Umístěním prezentace interiéru objednatele na Google Street View a zasláním HTML odkazu k prezentaci interiéru společně s HTML odkazem k úložišti s umístěným sjednaným počtem fotografií interiéru, resp. založením profilu na službě Google Moje Firma za podmínek podle čl. V. odst. 5.12. těchto podmínek a zpřístupněním přístupových údajů k němu, jsou veškeré povinnosti zhotovitele z uzavřené objednávky nebo smlouvy o dílo splněny.
5.15. Riziko nahodilé zkázy přechází na objednatele okamžikem umístění prezentace interiéru objednatele na Google Street View a zaslání HTML odkazu k prezentaci interiéru společně s HTML odkazem k úložišti s umístěným sjednaným počtem fotografií interiéru, resp. i společně s okamžikem založení profilu na službě Google Moje Firma za podmínek podle čl. V. odst. 5.12. těchto podmínek a zpřístupněním přístupových údajů k němu.
5.16. Reklamace dodaného množství fotografií interiéru je možná písemně do 7 dnů (včetně) ode dne zaslání HTML odkazu k úložišti objednateli emailem podle čl. V. odst. 5.8. těchto podmínek. Zjevné vady fotografií interiéru je objednatel povinen písemnou formou reklamovat do 7 dnů ode dne zaslání HTML odkazu k úložišti objednateli emailem podle čl. V. odst. 5.8. těchto podmínek. Reklamace skryté vady fotografií interiéru musí být podána písemně do 7 dnů po jejím zjištění.
5.17. Zjevné vady prezentace interiéru je objednatel povinen písemnou formou reklamovat do 7 dnů ode dne umístění prezentace interiéru na Google Street View podle čl. V. odst. 5.8. těchto podmínek. Reklamace skryté vady prezentace interiéru musí být podána písemně do 7 dnů po jejím zjištění. Objednatel uzavřením objednávky nebo smlouvy o dílo výslovně souhlasí a bere na vědomí, že v případě reklamace prezentace interiéru je oprávněn uplatnit pouze právo na odstranění vady pořízením nového fotomateriálu a umístění nově zhotovené prezentace interiéru na Google Street View.
5.18. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel je oprávněn pověřit třetí osobu provedením díla podle tohoto článku.
5.19. Zhotovitel výslovně uvádí, že neodpovídá za případné zásahy společnosti Google Inc. a dalších třetích osob do prezentace interiéru umístěné na Google Street View podle čl. V. odst. 5.8., zejména její úpravu, smazání apod., a za délku poskytování služby Google Street View ze strany společnosti Google Inc. a jejích právních nástupců. Objednatel svým podpisem na objednávce nebo smlouvě o dílo výslovně potvrzuje, že toto bere na vědomí, s tímto výslovně souhlasí a toto nikterak nerozporuje.
5.20. Zhotovitel výslovně uvádí, že neodpovídá za případné zásahy společnosti Google Inc. a dalších třetích osob do profilu objednatele na službě Google Moje Firma podle čl. V. odst. 5.11. a 5.12. těchto podmínek zejména jeho úpravu, smazání apod., a za délku poskytování služby Google Moje Firma ze strany společnosti Google Inc. a jejích právních nástupců. Objednatel svým podpisem na objednávce nebo smlouvě o dílo výslovně potvrzuje, že toto bere na vědomí, s tímto výslovně souhlasí a toto nikterak nerozporuje.

VI. Forma úhrady

6.1. V případě, že objednatel neuhradí cenu sjednanou v objednávce či smlouvě o dílo ve stanovené době splatnosti, je povinen uhradit zhotoviteli vedle zákonného úroku z prodlení i smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové hodnoty díla uvedené v objednávce či smlouvě o dílo (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
6.2. V případě vzniku platební neschopnosti objednatele se veškeré pohledávky zhotovitele vůči objednateli stávají splatnými v den, kdy se zhotovitel o této platební neschopnosti dozvěděl. Zhotovitel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného plnění.

VII. Ochrana osobních údajů
7.1. Ustanovení tohoto článku se vztahuje pouze na smluvní právní vztahy, jejichž smluvním stranami jsou zhotovitel a dále objednatel, který je fyzickou osobou. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše pro účely tohoto článku podmínek jen jako „osobní údaje“).
7.3. Objednatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o dílo neb objednávky. Nezvolí-li objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.
7.4. Zpracováním osobních údajů objednatele může zhotovitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (dále také jako „zpracovatel“). Kromě osob dopravujících předmět objednávky nebudou osobní údaje zhotovitelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám.
7.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
7.6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě.
7.7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7.8. V případě, že by se objednatel domníval, že zhotovitel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat zhotovitele nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby zhotovitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
7.9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VIII. Ostatní ujednání

8.1. Riziko nahodilé zkázy přechází na objednatele okamžikem předání předmětu objednávky či smlouvy o dílo dopravci či převzetím předmětu objednávky či smlouvy o dílo objednatelem.
8.2. Reklamace dodaného množství je možná písemně do 3 dnů (včetně) ode dne dodání předmětu objednávky či smlouvy o dílo. Zjevné vady je objednatel povinen písemnou formou reklamovat do 7 dnů po obdržení předmětu objednávky či smlouvy o dílo. Reklamace skryté vady musí být podána písemně do 7 dnů po jejím zjištění.
8.3. K reklamovanému předmětu uzavřené objednávky nebo smlouvy o dílo je zhotovitel povinen se vyjádřit do 30 dnů od dodání písemného hlášení o vadném plnění. Při reklamaci je nutno udat přesný popis závady a předložit doklad o uzavření objednávky nebo smlouvy o dílo.
8.4. Písemnosti se doručují na adresu smluvní strany uvedenou ve smlouvě o dílo nebo objednávce, neoznámí-li smluvní strana písemně její změnu. V pochybnostech se má za to, že hmotně právní účinky doručení nastaly desátého dne po uložení písemnosti na doručovací poště druhé smluvní strany.
8.5. Jestliže se jedna nebo více částí těchto podmínek stane z jakýchkoliv důvodů právně neúčinnou, netýká se to částí zbývajících.
8.6. Zhotovitel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem, změna podmínek se nedotýká smluvních vztahů vzniklých před datem platnosti nových podmínek.
8.7. Ustanovení 8.1., 8.2. se nepoužijí na právní vztahy podle článku VI. těchto podmínek.
8.8. Tyto podmínky jsou platné od 1. 7. 2017

VOP ke stažení ZDE