Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „podmínky“) se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností P.F. art, spol. s r.o., se sídlem Gromešova 769/4, 621 00 Brno, IČ: 46905375 (dále jen „zhotovitel“) a druhými stranami (dále jen „objednatel“).

1.2. Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v aktuálním znění. Tyto podmínky jsou základními podmínkami prodeje výrobků, zboží a poskytování služeb zhotovitele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Vyloučit tyto podmínky lze pouze tak, že podmínky objednatele budou přiloženy ke smlouvě či objednávce a písemně potvrzeny statutárním zástupcem zhotovitele.

II. Vznik smluvního vztahu

2.1. Smluvní vztah je platný a účinný podpisem smlouvy o dílo oběma smluvními stranami nebo přijetím závazné objednávky zhotovitelem, pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak. Objednávku je nutno doručit zhotoviteli na vzoru poskytovaném zhotovitelem. Doručená objednávka je závazná. Řádně vyplněná a doručená objednávka je přijata podpisem osoby oprávněné jednat za zhotovitele.

2.2. Objednatel je oprávněn od objednávky nebo smlouvy o dílo odstoupit ve lhůtě 7 dnů od podání objednávky, resp. podpisu smlouvy o dílo, a to i bez uvedení důvodu, odstoupení je objednatel povinen doručit zhotoviteli v písemné formě. V případě, že objednatel požaduje zrušení objednávky nebo smlouvy o dílo po uplynutí 7 dnů od podání objednávky, resp. podpisu smlouvy o dílo, je povinen učinit zrušení písemnou formou a doručit je zhotoviteli. Zároveň je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli storno poplatek (manipulační poplatek za zpracování a evidenci objednávky, resp. smlouvy o dílo) ve výši 50 % z celkové hodnoty díla uvedené v objednávce nebo smlouvě o dílo (bez DPH). Storno poplatek je splatný 3. den po jeho vyúčtování zhotovitelem. Zaplacení storno poplatku nemá vliv na nárok zhotovitele na náhradu škody.

2.3. Zhotovitel má právo nepřijmout objednávku či smlouvu o dílo objednatele, pokud je objednatel v prodlení s úhradou kupní ceny za předchozí dodávky zboží či služeb. Dále má zhotovitel právo v případě opakovaného prodlení objednatele s úhradou kupní ceny, pozastavit veškeré dodávky objednateli, a to až do vyrovnání veškerých závazků objednatele vůči zhotoviteli a zhotovitel v takovém případě není v prodlení.

III. Práva a povinnosti objednatele

3.1. Objednatel je povinen předat podklady pro zpracování předmětu objednávky či smlouvy o dílo zhotoviteli při sjednání objednávky nebo smlouvy o dílo, nejpozději však do 14 dnů od jejího podpisu, pokud není písemně v objednávce či smlouvě o dílo stanoveno jinak.

3.2. Objednatel má nárok na provedení dvou korektur v návrhu prezentace vyhotovené zhotovitelem. Provedení dalších změn a korektur podléhá zpoplatnění podle aktuálního ceníku zhotovitele.

3.3. Objednatel je povinen předmět objednávky či smlouvy o dílo od zhotovitele převzít. V případě odmítnutí převzetí předmětu objednávky či smlouvy o dílo trvá povinnost objednatele zaplatit kupní cenu, smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další případné náklady.

3.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje nutné k podání objednávky nebo sjednání smlouvy o dílo uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o změně ve svých osobních údajích.

3.5. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, popř. provozovny či jiná korespondenční adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, popřípadě dalších osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Objednatel podáním objednávky nebo podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

3.7. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace.

IV. Práva a povinnosti zhotovitele

4.1. V případě, že objednatel nedodá zhotoviteli podklady pro zpracování předmětu objednávky či smlouvy o dílo podle čl. III. odst. 3.1. těchto podmínek do termínu sjednaného v objednávce nebo smlouvě o dílo, je zhotovitel oprávněn od této objednávky či smlouvy o dílo odstoupit a objednatel je v takovém případě povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny díla uvedené v objednávce či smlouvě o dílo (bez DPH). Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů od vyúčtování zhotovitelem. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok zhotovitele na náhradu škody.

4.2. V případě nekvalitní předlohy nebo nečitelného textu v podkladech podle čl. III. odst. 3.1. těchto podmínek si zhotovitel vyhrazuje právo provést vlastní úpravy dodaných podkladů.

4.3. Návrh prezentace zasílá zhotovitel ke korektuře dle volby objednatele v objednávce či smlouvě o dílo buď jako datový soubor (barevný náhled) na e-mailovou adresu nebo poštou (černobílý či barevný náhled) na korespondenční adresu uvedenou v objednávce či smlouvě o dílo.

4.4. Nedodá-li objednatel do 7 dnů či jiného termínu písemně sjednaného v objednávce či smlouvě o dílo zhotoviteli vyjádření k zaslanému návrhu prezentace, je zhotovitel oprávněn považovat návrh prezentace za schválený. Lhůta 7 dnů k vyjádření platí i pro každý další návrh prezentace po provedené korektuře zaslaný zhotovitelem objednateli.

4.5. Případná nepřesnost v mapovém podkladu není důvodem k reklamaci správně zpracované prezentace objednatele.

4.6. Zhotovitel je oprávněn změnit termín vydání produktu. O této změně je povinen objednatel informovat bez zbytečného odkladu.

4.7.Zhotovitel je povinen zajistit distribuci díla na sjednaná místa, a to ve sjednaném nákladu a za podmínek uvedených písemně v objednávce nebo ve smlouvě o dílo; doručením díla na sjednaná místa je tato povinnost zhotovitel zcela splněna.

V. Forma úhrady

5.1. Objednatel může uhradit cenu sjednanou v objednávce či smlouvě o dílo buď proformafakturou vystavenou na 100 % z hodnoty předmětu objednávky či smlouvy o dílo (základ daně + DPH), kdy mu bude daňový doklad vystaven zhotovitelem do 14 dnů po úhradě proformafaktury, nebo bude zhotovitelem vystaven daňový doklad na předmět objednávky či smlouvy o dílo do 14 dnů po realizaci předmětu objednávky nebo smlouvy o dílo zhotovitelem, pokud není písemně stanoveno v objednávce či smlouvě o dílo jinak. Splatnost daňového dokladu je sjednána na 14 dnů ode dne vystavení.

5.2. V případě, že objednatel neuhradí cenu sjednanou v objednávce či smlouvě o dílo ve stanovené době splatnosti, je povinen uhradit zhotoviteli vedle zákonného úroku z prodlení i smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové hodnoty díla uvedené v objednávce či smlouvě o dílo (bez DPH) za každý započatý den prodlení.

5.3. V případě vzniku platební neschopnosti objednatele se veškeré pohledávky zhotovitele vůči objednateli stávají splatnými v den, kdy se zhotovitel o této platební neschopnosti dozvěděl. Zhotovitel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

VI. Ostatní ujednání

6.1. Riziko nahodilé zkázy přechází na objednatele okamžikem předání předmětu objednávky či smlouvy o dílo dopravci či převzetím předmětu objednávky či smlouvy o dílo objednatelem.

6.2. Reklamace dodaného množství je možná písemně do 3 dnů (včetně) ode dne dodání předmětu objednávky či smlouvy o dílo. Zjevné vady je objednatel povinen písemnou formou reklamovat do 7 dnů po obdržení předmětu objednávky či smlouvy o dílo. Reklamace skryté vady musí být podána písemně do 7 dnů po jejím zjištění. K reklamované dodávce je zhotovitel povinen se vyjádřit do 30 dnů od dodání písemného hlášení o vadném plnění. Při reklamaci je nutno udat přesný popis závady a předložit doklad o nákupu.

6.3. Písemnosti se doručují na adresu smluvní strany uvedenou ve smlouvě o dílo nebo objednávce, neoznámí-li smluvní strana písemně její změnu. V pochybnostech se má za to, že hmotně právní účinky doručení nastaly desátého dne po uložení písemnosti na doručovací poště druhé smluvní strany.

6.4. Jestliže se jedna nebo více částí těchto podmínek stane z jakýchkoliv důvodů právně neúčinnou, netýká se to částí zbývajících.

6.5. Zhotovitel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem, změna podmínek se nedotýká smluvních vztahů vzniklých před datem platnosti nových podmínek.

6.6. Tyto podmínky jsou platné od 1. 5. 2016

VOP ke stažení ZDE