Reklamační řád

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním.

Reklamaci je nutné podat e-mailem na adresu pavlickova@pfart.cz nebo písemně na adresu dodavatele do 7 dnů od zjištění vady zboží. V reklamaci zákazník uvede zejména druh zboží, číslo objednávky a popis vady.

Do tří pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.